תנועות דתיות חדשות בישראל: היבטים חברתיים, משפטיים ואידיאולוגיים