Oriental Neighbors: Middle Eastern Jews and Arabs in Mandatory Palestine

יום שני 27/03/17, 18:00 עד 20:30

 

ערב דיון (בעברית) לכבוד ספרם של

אביגיל יעקבסון ומשה נאור

 

הספר עוסק במערכת היחסים המורכבת, ולעיתים מלאת הסתירות, שבין יהודי המזרח ושכניהם הערבים בפלסטינה המנדטורית. הוא בוחן את משמעותה של הזהות היהודית-ערבית המורכבת ומנתח את תפקידם הייחודי של בני המזרח כמתווכים בין יהודים וערבים ברמות הפוליטיות, החברתיות, התרבותיות והביטחוניות. תוך חיבורה של ארץ ישראל/פלסטין המנדטורית ותושביה למרחב המזרח תיכוני המקיף אותם, הספר דן בתחומים של שיתוף פעולה יהודיערבי בצד יחסי קונפליקט ואיבה, ובוחן את יחסי הקהילה הספרדית-מזרחית עם הערבים מחד, ועם התנועה הציונית מאידך. (Abigail Jacobson, Moshe Naor, Brandeis University Press, 2016)