קבוצות מחקר

קבוצות מחקר לא פעילות

הטמעת חשיבה מגדרית
היהדות הרפורמית: סוציולוגיה, חינוך ותיאולוגיה
חינוך והחברה האזרחית
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
פיתוח חשיבה אסטרטגית ועיצוב מדיניות בקרב בכירי משרד החינוך 
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
שיח בין עולמות
מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל
יחד לומדים על השואה
קידום שינוי חברתי באמצעות חקיקה
קריאות בנוף הישראלי
החינוך היהודי בגיל הרך
שאלות של צדק
סמינר מחקרי-מתודולוגי
מוטיבים של קונפליקט בדמוקרטיות מזרח-תיכוניות: מבט השוואתי מטורקיה ומישראל
חינוך אזרחי בישראל
הפיוט כצוהר תרבותי
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
סדנת מחקר: פוסט-כמאליזם
חוקרים ערבים צעירים
קבוצת הדיון המושגית
פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון
משבר הלגיטימציה בדמוקרטיה ופוליטיקה של זהות בישראל
ההלכה כהתרחשות – מגמות חדשות בחקר הפילוסופיה של ההלכה
הבניית זהות קולקטיבית
חשיבה חוצת דיסציפלינות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
גבולות מצטלבים

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2