קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

השלטון המקומי הערבי בישראל
המזרח כותב את עצמו
דמוקרטיה וניאו-ליברליזם בעקבות המשבר הכלכלי
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
יחד לומדים על השואה
תפקידם של מכוני מחקר אזרחיים בעיצוב המדיניות התורכית
היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש
יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
ידע אנתרופולוגי
סמינר מחקרי-מתודולוגי
שוויון הזדמנויות בארגוני עבודה בישראל
מגדר ופוליטיקה
זהות והזדהות יהודית בת זמננו: הגדרות, מדדים אמפיריים והשוואות בינלאומיות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
דת, מדינה ומגדר
החברה החרדית בישראל
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים - חלק ב
חוקרים ערבים צעירים
סדנאות בינלאומיות בהשתתפות עיתונאים תורכיים וישראליים
מדעי הרוח לאן?
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית
פילוסופיה ומדעי היהדות
חשיבה חוצת דיסציפלינות
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
זמן יהודי – מעגלי הזמן והחיים
היררכיה בחינוך
פליטים בישראל

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2