קבוצות מחקר

קבוצות מחקר פעילות

No result found

Pages

Out Of Context 1Out Of Context 1

קבוצות מחקר לא פעילות

החברה החרדית-לאומית ותפיסת המודרנה ופוסט-מודרנה בחברה המערבית
מדיניות ציבורית ורב תרבותיות
השתלמות מורים: קבוצת חשיבה ומחקר
תפיסות של אלוהים ושל זמן בעידן פוסט-הומניסטי
החינוך היהודי בגיל הרך
הממשל הצבאי: כלכלה, ידע וזיכרון
סמינר מחקרי-מתודולוגי
פני האל
סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן
סובייקטיביות בפילוסופיה ובתיאולוגיה נוצרית
השלטון המקומי הערבי בישראל
יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית
משפט ומודרניות: ידע ומחשבה בין מזרח למערב
העברית כשפת תרבות
בתי תפילה ובתי קהילות בישראל
שיח טיפולי, אי-שוויון וגבולות לאומיים
מפגשים בין האנתרופולוגיה להיסטוריה במחקר המרחב הישראלי-פלסטיני
תנועת המוסר היהודית: תיאוריה, פרקטיקה והקשרים עכשוויים
חוקרים ערבים צעירים
גלגוליהם של רעיונות מיתיים באסלאם השיעי
חשיבה חוצת דיסציפלינות
גרים, חוזרים ומשתלבים: מגמות הצטרפות חדשות אל העם היהודי
יחד לומדים על השואה
ניהליזם וגבולות הביקורת

Pages

Out Of Context 2Out Of Context 2