חברה ערבית

פורום האחראים והרכזים של תוכנית ההנגשה של האקדמיה לחברה הערבית
05/02/2018 - 09:30 עד 15:45
בכניסה לחניה יש לציין כי הגעתם ליום העיון על ההשכלה הגבוהה ולחנות לפי ההנחיות
כשירות תרבותית בקמפוס
25/05/2017 - 09:00 עד 15:00
לפרטים נוספים: ניזאר ביטאר, טל' 04-6423597 nizarb@yvc.ac.il
התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה  לחברה הערבית
22/11/2016 - 09:30 עד 15:30
בכנס יוצגו לראשונה עיקרי הממצאים מתוך סקר הסטודנטים של מחקר ההערכה שביצע מכון ברוקדייל על יישום תוכנית המל"ג להנגשת האקדמיה לחברה הערבית בשנים 2012–2016, לצד הצגת אתגרי המשך התוכנית. בחלקו השני של היום יתקיים דיון של חברי הפורום, המבצעים את התוכנית בפועל, ויגובשו המלצות לות"ת כיצד ניתן לשפר ולחזק...
הכוון תעסוקתי
27/07/2015 - 09:30 עד 14:45
פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה: הנגשת האקדמיה לחברה הערבית
26/01/2015 - 09:30 עד 15:30
הנגשת ההשכלה הגבוהה לערבים בישראל נמצאת על סדר היום הציבורי והממשלתי מתוך מחשבה שפיתוח נכון של ההון האנושי הצעיר בחברה הערבית יפעל לטובת החברה הישראלית כולה. בשנתיים האחרונות זוכה הנושא לעידוד מיוחד מהמל"ג בתוכנית "פלורליזם ושוויון בהשכלה הגבוהה". במכון ון ליר בירושלים הוקם פורום של כלל האחראים...
17/06/2014 - 10:30 עד 16:30
מטרת הפורום ליצור גוף ידע של כלל התוכניות לשיפור הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים המתקיימות במוסדות האקדמיים בישראל. חברי הפורום שואפים לפתח מודלים מעשיים המבוססים על שיתוף הידע בין העוסקים במלאכה, ולהגשים את המטרות ארוכות הטווח שנקבעו בתוכנית המועצה להשכלה גבוהה משנת 2013. השתתפותכם חשובה לנו....
29/01/2014 - 09:30 עד 15:30
הפורום נועד ליצור גוף ידע של כלל התוכניות המתקיימות במוסדות האקדמיים בישראל לשיפור הנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים. הפורום ישאף לפתח מודלים פרקטיים המבוססים על חילופי ידע בין הגורמים הנוגעים בדבר ולהגשים את המטרות ארוכות הטווח שהוצבו בתוכנית הות"ת משנת 2013.
צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל
בשנת 2010 החל פרופ' עזיז חידר לחקור את צמיחתו וגיבושו של המעמד הבינוני הערבי בישראל. הוא בחן את התפתחותו של המעמד הבינוני הפלסטיני לפני קום המדינה, את התפתחות הכלכלה וההשכלה ואת השינויים שחלו במערכת הערכים בחברה הערבית בישראל וכן עיבד נתונים מתוך ספר החברה הערבית בישראל (1) וספר החברה הערבית בישראל...
השלטון המקומי הערבי בישראל
לשלטון המקומי הערבי בישראל מאפיינים מיוחדים הנובעים ממצבה המיוחד של אוכלוסייה זו במדינה. מצב זה משפיע גם על תפיסת תפקידו ומעמדו של השלטון המקומי במגזר הערבי השונה מהתפיסה הרווחת במגזר היהודי.  כבר שנים רבות נתון השלטון המקומי הערבי בישראל במשבר, והמשכו מוביל לחיכוכים נוספים בין האוכלוסייה הערבית...
הקבוצה עסקה בלימוד השפעותיו של המפגש הבין-תרבותי של בני נוער ערבים בישראל עם החברה המערבית היהודית המודרנית. הנחת המוצא של הקבוצה הייתה שעיסוק בסוגיה זו יכול לסייע בהעמקת ההבנה התיאורטית של תהליכי ההבניה החברתית ותהליכי עיצוב הזהות הקולקטיבית של קבוצות מיעוט בכלל ושל האזרחים הערבים במדינת ישראל...

Pages