פוסט-קולוניאליזם

מנגנוני שליטה והדרה של אליטות בעולם הערבי
גל המהפכות בעולם הערבי מעורר תמיהות באשר למידת הצלחתן של האליטות השולטות בו להתמודד עם האתגרים החברתיים והכלכליים שעמדו לפני מדינות ערב בעידן הפוסטקולוניאלי, ובאשר להצלחתן המועטה בבניית מדינות מודרניות ובגיבוש קהילות פוליטיות קוהרנטיות. קבוצת המחקר עוסקת באליטות החברתיות והפוליטיות האלה. פעילותה...
מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש
מזרחים בישראל מכנס מחקרים המאירים את מקומם של המזרחים בחברה הישראלית מהיבטים ביקורתיים חדשים. במרכז הספר ניסיונות לחלץ את המבט על המזרחים מן הקטגוריות שהיו מקובלות עד כה בדיון ובמחקר על החברה הישראלית, ולמקמם בעיקר בדיון הפוסטקולוניאלי. היבטים חדשים אלה מבקשים לשחרר את המחקר מן התפיסה של המזרחי...